Sociala medier

Sociala medier är idag en självklar del av medielandskapet och också en naturlig del av Stockholms stads verksamheter. För att kvalitetssäkra och utveckla stadens närvaro i sociala medier finns det en policy, en handledning samt en vägledning kring grafisk profil.

Med sociala medier finns många möjligheter att engagera en målgrupp eller föra dialog. Genom närvaro på sociala medier kan vi i Stockholms stad möta våra målgrupper där de finns och ta vara på engagemang i olika frågor.

Men sociala medier skiljer sig också en hel del från andra typer av medier. De ställer höga krav på de verksamheter som vill ha en framgångsrik närvaro. Det finns dessutom lagar och regler som måste följas.

Vill du starta upp en närvaro i sociala medier måste du föra en dialog med kommunikationsfunktionen i din verksamhet. Läs också det stöd och de styrdokument som finns innan du börjar planera för att starta ett nytt konto.

Policy för sociala medier

Policy för Stockholms stads konton i sociala medier är beslutad i kommunfullmäktige och gäller samtliga förvaltningar och bolag. Innehållet i policyn behandlar bland annat inriktning, beslutsordning, ansvar, tillgänglighet och olika lagrum i sociala medier.

Policy för Stockholms stads konton i sociala medier

För att konkretisera vissa delar av policyn finns en handledning och vägledning kring grafisk profil.

Grafisk profil för sociala medier

I varumärkesmanualen finns instruktioner och vägledning för hur Stockholms stads grafiska profil ska användas på sociala medier.

Grafisk profil

Handledning för sociala medier

Handledningen för sociala medier specificerar tillämpningar, förhållningssätt, ger inspiration och vägledning på strategisk och taktisk nivå i arbetet med sociala medier i Stockholms stad. Den hålls uppdaterad för att vara i linje med den övergripande utvecklingen av sociala medier.

Handledningen riktar sig till kommunikatörer och chefer i Stockholms stad, men också till andra medarbetare som arbetar i sociala medier. Beroende på vilken roll du har är olika delar av handledningen relevant för dig. Därför finns innehållet uppdelat utifrån de olika rollerna, se nedan under respektive rubrik.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på innehållet i handledningen kan du skicka ett mejl till redaktion@stockholm.se.

Chef

Du som är chef i en verksamhet som har en närvaro i sociala medier behöver

  • läsa och följa stadens policy
  • säkerställa att din verksamhet har rutiner och organisation på plats
  • vara delaktig i att målformuleringar och uppföljningar stöttar verksamhetens mål.

Medarbetare som arbetar med sociala medier

Du som har en annan roll än kommunikatör och arbetar med sociala medier behöver du läsa på om hur du

  • följer stadens policy och grafiska profil
  • svarar på kommentarer
  • sätter upp rätt rutiner
  • skapar bra innehåll
  • hanterar tillgänglighet.

På gång

Senast uppdaterat

Handledningen uppdaterades senast den 23 september 2021.

Ny sida – arkivering på sociala medier

Nu finns en ny sida om hur du kan tänka kring och hantera arkivering av sociala medier.

Arkivering av sociala medier

Halvårsrapporter för stadsgemensamma sociala medier

Nu finns rapporter för januari–juni 2021 med uppföljning av sidorna Stockholms stad på Facebook och Linkedin

Stadsgemensamma sociala medier

Ny sida – Distribution och spridning

Nu finns tips och tricks för dig som vill ha större organisk spridning på ditt innehåll.

Distribution och spridning

Skapa bra och engagerande innehåll – uppdaterad

Sidan om att skapa bra och engagerande innehåll är uppdaterad med ytterligare tips på hur du skapar innehåll anpassat till din målgrupp.

Skapa bra och engagerande innehåll

Lokala checklistor

Förtydligande om att det kan finnas förvaltnings- och bolagsspecifika versioner av checklistan för att starta nytt konto.

Starta nytt konto.

Dubblering av text med .srt-filer rekommenderas ej

Råd om att i tillgänglighetssyfte använda .srt-filer för att dubblera inbränd text i video har tagits bort. Detta efter ett skarpt test och dialog med experter på tillgänglighet i sociala medier och video.

Tillgänglighet i sociala medier

Tillgänglig video

Mer stödmaterial om dialog och att svara

Dialog och att svara har utökats med mer stödmaterial.

Dialog och att svara

Krav på tillgänglighet i stadsgemensamma sociala medier

Enligt såväl lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som stadens policy så ska innehåll i stadens sociala medier vara tillgänglighetsanpassat. Därför är det ett krav vid förfrågningar om publicering eller annonsering på de stadsgemensamma sociala medierna.

Stadsgemensamma sociala medier

Rutiner vid annonsering i stadsgemensamma sociala medier

Lokalt är det upp till varje förvaltning och bolag att säkra tillgänglighetsanpassning för sin egen närvaro. Råd och stöd finns i handledningen.

Tillgänglighet på sociala medier

Uppdaterad