Stadsinformationstavlor

Stadsinformationstavlorna kan användas av stadens förvaltningar och bolag för att kommunicera i det offentliga rummet. Det finns cirka 325 bakombelysta informationstavlor för tryckt material och cirka 60 digitala tavlor för rörligt material.

Det som passar att kommuniceras på tavlorna är ämnen som berör många stockholmare och besökare, att det är något man kan agera på (gå till, medverka i osv) och inte allmän information.

För att få en enhetlig kommunikation och för att stockholmarna snabbt ska uppfatta att staden står som avsändare är det viktigt att utformning av budskap och innehåll följer stadens grafiska profil. Material som inte följer stadens grafiska profil (gäller alla förvaltningar) och riktlinjer kommer inte att publiceras. Inte heller material som inte håller tillräckligt professionell nivå.

Målgrupp för tavlorna är gång- och cykeltrafikanter.

Utformning av budskap

 • Undvik alltför långa textbudskap. Huvudbudskapet bör vara max tre rader i gatumiljö.
 • Texterna ska ha bra kontrast mot bakgrunden för en god läsbarhet.
 • Använd ett rakt och enkelt språk utan facktermer.
 • Använd gärna ett personligt tilltal.
 • Undvik förkortningar – skriv ut orden.
 • Viss information kan även passa att skrivas på engelska.
 • Stockholms stads färger ska användas och vara rena. Inga gradienter eller andra toningar.

Tryckta tavlor

De tryckta tavlorna har formatet Eurosize med ett totalmått på 1185 mm x 1750 mm. Den synliga ytan är 1155 mm x 1710 mm eftersom själva ramen döljer 10 mm i toppen och 30 mm i botten. På vardera sida döljer ramen 15 mm.

Trycket, som ska vara anpassat för bakgrunds-belysning, ska vara på 130-150 gram mediumbestruket träfritt papper, exempelvis: Tom&Otto Silk, Opti Matt eller Multiart Matt

Ur miljösynpunkt rekommenderas FSC- eller CO2 neutralt papper.

Tryck och leveransbestämmelser 

 

Digitala tavlor

När du tar fram eller beställer material till de digitala tavlorna är det viktigt att tänka på att annonsen bara är 10 sekunder lång, varför budskapet bör komma ganska fort och avsändaren synas hela tiden.

Med tanke på Stockholms stads samhällsnyttiga budskap bör animationer i huvudsak vara återhållsamma och harmoniska med en lekfull touch för att bryta igenom bruset i de digitala ytorna. Animationsspråket ska förstärka budskapet och skapa en levande känsla i den rörliga kommunikationen.

Det går inte att använda befintligt material framtaget för print. Materialet måste anpassas enligt de tekniska specifikationerna och animeras för att bättre utnyttja de möjligheter tavlorna ger.

Att tänka på vid olika slags budskap

Texdominerade budskap

 • I de textdominerade budskapen bör texterna animeras fram under 2–5 sekunder, beroende på textens längd och antal textstycken.
 • För att animationen ska upplevas harmonisk ska vardera rad tonas fram under 1,5 sekunder (38 frames).
 • För att höja uppmärksamhetsvärdet i budskapen rekommenderas att använda sig av lekfulla piktogram tillsammans med text.

Bild- eller filmdominerade budskap

 • Animering av texter ska utgå från samma regler som för de text-dominerade budskapen.
 • Bilderna i detta manér ska vara välbalanserade med stilfulla animationer.
 • Fotografier kan förstärkas med animerade harmoniska effekter som till exempel ljussken, rörelse på vatten eller annat som kan förhöja känslan.
 • Används filmer ska de inte vara för röriga och innehålla för mycket rörelse som tar bort uppmärksamheten från textbudskapet.

Budskap med grafiska element

 • I detta manér finns det utrymme att vara mycket mer lekfull än i de andra två manéren och utnyttja Stockholms stads grafiska profil fullt ut.
 •  Här sätter fantasin gränserna – med enkla grafiska, platta element som cirklar, rektanglar, trianglar, romber, linjer etc. kan animationerna bli lekfulla. Samtidigt som det är viktigt att  budskapet inte försvinner.

Grafiska riktlinjer

Disposition

Disposition av text och bild anpassas till respektive skylt. Här anges generella riktlinjer:

 • Skyltens utformning baseras på stadens designsystem/grid-system. Det innebär att skyltens marginal motsvarar 1/14 av skyltens totala bredd.
 • Ifall flera olika tavlor ska exponeras i anslutning till varandra bör de ha samma placering av rubrik och webbadress.
 • Rubriken bör placeras direkt under designsystemets andra linje när detär möjligt.Se skiss nedan.
 • Budskap skall helst inte placeras i gridens två nedersta rader.
 • Om möjligt, placera webbadressen på gridens näst sista radlinje.

Typografi

 • Vid flerradiga rubriker är radavståndet densamma som teckenstorleken.
 • Rubriker skrivs i Stockholm Type Bold.StockholmType Display ska inte användas.

Bilder

 • Använd bara bilder som som staden har rättigheter till.
 • I mediabanken finns bilder med fulla rättigheter.

Färg

 • Använd alltid stadens färgpalett.
 •  I första hand ska den mörkare och ljusare nyansen av samma färg väljas tillsammans.
 • Färgen gul är inte en standardkomplementfärg och ska inte användas till animationer och dekorelement.

Grid

Logotyp

 • Stockholms stads logotyp ska användas på alla tavlor.
  Du kan ladda ner logotypen här.
 • Logotypen placeras i övre vänstra hörnet av satsytan.
 • Logotypen är alltid 360 px bred i formatet 1080 x 1920 px.
 • Logotypen kan antingen vara positiv eller negativ. Det viktiga är att den syns så tydligt som möjlig.
 •  Ingen text eller grafiska element får placeras inom logotypens friyta. Se skiss nedan.

Teknisk information

Använd inte printannonser eller befintlig tv-reklam. Filerna som skickas måste anpassas för detta media.

Annonslängd:10 sekunder
Orientering: porträtt/stående
Filformat: .MP4, .MOV
Codec: h.264
Bit rate: max 26 Mbps
Frame rate: 25 fps
Filstorlek: högst 30 MB
Porträttformat: sidförhållandet 9:16
Upplösning: 1080 x 1920 pixlar

Bokning & kontakt

Du bokar stadsinformationstavlorna, både de tryckta och digitala, via vår bokningsportal: bokatavlor.stockholm. Det är även här du laddar upp material för de digitala tavlorna. OBS! Nytt är att de digitala tavlorna även ska kompletteras med en statisk bild, 1080 x 1920 pixlar, i jpg eller png. Dessa kommer att visas i områden med mycket trafik.

För de tryckta tavlorna ska materialet skickas direkt till tryckeriet.

I bokningsportalen hittar du även en karta var tavlorna är placerade samt exempel och inspiration.
Lösenord: sterik
Till bokningsportalen

Har du frågor eller vill ha hjälp med produktionen, kontakta:
doohstockholm@blomquist.se

Uppdaterad