Vår kommunikation

Kommunikation genomsyrar alla stadens verksamheter. Varje dag har vi hundratusentals kontakter och möten. En förskollärare berättar om dagen när föräldern hämtar sitt barn. En stockholmare felanmäler trasig gatubelysning med Tyck till-appen. En bovärd håller ett möte med hyresgästerna inför en upprustning. Där och då, i dessa ögonblick, skapas upplevelser och föreställningar om staden och vår service. Kommunikation är en självklar och integrerad del i våra arbetssätt och verksamhetsprocesser.

Hur vi kommunicerar i Stockholms stad är viktigt. Därför har vi ett kommunikationsprogram som beslutades av kommunfullmäktige 2017 och som gäller fram till 2022.

Kärnvärden

All vår kommunikation kännetecknas av att den är aktiv, tillgänglig och trovärdig. Dessa är våra kärnvärden.

Aktiv

En aktiv kommunikation är genomtänkt och förankrad. Den förutsätter att vi är inriktade på att agera i ett samhälle i förändring. Vi välkomnar initiativ, är lyhörda och nytänkande med sikte på ständig förbättring.

Tillgänglig

Det ska vara lätt att känna igen och komma i kontakt med staden och oss som arbetar här. Därför kommunicerar vi på mottagarens villkor – är tydliga och begripliga – och välkomnande för alla. Vår information är enkel att hitta, tillgänglighetsanpassad och vi har användarvänliga gränssnitt i våra tjänster. Det gör det enkelt för stockholmarna att ta del av vår service på ett sätt som passar dem.

Trovärdig

Vår kommunikation får gärna vara engagerande och inspirerande, men den är alltid korrekt, saklig och aktuell. Det framgår tydligt att Stockholms stad är avsändare. Staden uppfattas som en garant för budskapet och dess trovärdighet.

Mål

Med utgångspunkt i stadens utmaningar och långsiktiga ambitioner har kommunikationsmål för åren 2017–2022 formulerats:

Stockholms stads medarbetare skapar förtroendefulla relationer genom kommunikation

Alla stadens medarbetare är medvetna om sin roll i stadens kommunikation. De deltar aktivt i kommunikationen och ger ett gott bemötande i den verksamhet där de arbetar. Chefer tar sitt kommunikationsansvar. Stadens kommunikatörer samordnar och ger stöd i kommunikationsarbetet. Verksamheterna tillhandahåller trovärdig information och ger ett gott bemötande i alla kontaktvägar. Varje kontakt ses som en del av en långsiktig god relation.

Medarbetarna och stockholmarna är delaktiga i att förverkliga Stockholms stads vision

En väl fungerande kommunikation bidrar till att stadens verksamheter på ett effektivt sätt uppnår sina mål och förverkligar stadens vision. Staden har system för samverkan och inflytande som stimulerar nytänkande och verksamhetsutveckling. Stadens medarbetare upplever att de i sin roll har möjlighet att delta i att förverkliga visionen. Stockholmarna har möjlighet att ta del av och vara delaktiga i hur staden utvecklas.

Varumärket Stockholms stad är starkt

Stadens intressenter känner igen, har en relevant bild av och förtroende för Stockholms stads alla verksamheter. Staden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och kan rekrytera och behålla rätt kompetens. Stockholms stads verksamheter bidrar till att Stockholm är en attraktiv stad som är öppen, innovativ och hållbar.

Gemensamma budskap

Vi har gemensamma övergripande budskap som återspeglar stadens ambition och som ger riktning och fokus. Budskapen kan brytas ner och uttryckas på olika sätt av stadens verksamheter i den egna externa och interna kommunikationen. Vi strävar efter att kommunicera budskapen så att de blir meningsfulla, leder till engagemang och handling.

För att göra Stockholms stads identitet och inriktning tydlig utgår stadens kommunikation från det gemensamma övergripande budskapet: Stockholm – en öppen, innovativ, hållbar stad

För att bidra till stolthet och samverkan kompletterar vi med det interna budskapet: Vi är en mångfald av verksamheter som tillsammans utvecklar staden

I vår internationella marknadsföring av Stockholm och Stockholmsregionen använder vi tillsammans med drygt femtio andra kommuner i regionen budskapet: Stockholm – The Capital of Scandinavia

Uppdaterad