Typografi

Vår typografi är en viktig del av Stockholms stads grafiska profil. Stockholm Type är Stockholms stads egna typsnitt, specialritat av schweizaren Emmanuel Rey och får bara användas då Stockholm stad är avsändare. Genom ett särskiljande typsnitt med mycket identitet skapar vi igenkänning och kan lyfta fram och knyta samman våra verksamheter. Som kompletterande typsnitt använder vi Times New Roman, Arial och Verdana.

Konsekvent användning av typsnitten hjälper oss att stärka profilen för Stockholms stad.

Profiltypsnitt

Stockholm Type

Stockholm Type är vårt standardtypsnitt som finns i två varianter; Stockholm Type Bold och Stockholm Type Regular.

Stockholm Type Bold

 • Stockholm Type Bold är en fet variant av vårt standardtypsnitt som ska användas i rubriker.
 • Rubrikerna ska sättas versalgement.
 • Helt versala rubriker är endast tillåtet i mindre grader om det krävs av sammanhanget för att skapa hierarkier men bör undvikas eftersom det försämrar läsbarheten.
 • Rekommenderad minsta textstorlek är 11 punkter i tryckt material och 29 pixlar i digitala sammanhang.
 • I undantagsfall kan textstorleken gå ner till 8 punkter i tryckt material, till exempel i anslutning till bilder, diagram och andra illustrationer.

Stockholm Type Regular

 • Stockholm Type Regular används i kombination med Bold i rubriker eller ensamt i underrubriker, ingresser, bildtext, kortare faktatexter, adresser etcetera.
 • Rubriker ska sättas versalgement.
 • Helt versala rubriker är endast tillåtet i mindre grader om det krävs av sammanhanget för att skapa hierarkier men bör undvikas.
 • Vid fler-radiga rubriker är radavståndet samma som teckenstorleken. T ex 30/30 punkter.
 • Minsta tillåtna textstorlek är 7 punkter i tryckt material och 20 pixlar i digitala sammanhang.

Användning av typsnittet

En huvudprincip är att använda så få olika vikter och variationer som möjligt.

Grundprincipen är att hela tiden bibehålla en stark hierarki där de olika nivåerna har en bra kontrast mot varandra. Till sin hjälp kan man då använda sig av storlek, vikt eller färg.

Do
Arbeta med tydlig hierarki, detta kan göras genom att:

 • Kombinera vikterna Bold och Regular i samma storlek
 • Ha storleksskillnad mellan nivå ett och två men i samma vikt
 • Vid tre nivåer använda sig av färg för att differentiera nivå ett mot nivå två, även om de är i samma storlek och vikt. Nivå tre särskiljer sig då genom att vara satt i samma vikt men i mindre grad.

Don't

 • Om man jobbar med två vikter för att skapa hierarki, låt radavståndet för dessa två nivåer ligga på en sådan nivå att dessa känns sammanlänkade (radavståndet bör vara mellan 100-115% av textens storlek. Radavståndet för en rubrik med punktstorlek 20 pt skulle därmed bli 20*1,1=22, om man väljer ett radavstånd på 110%.)
 • Om man väljer att arbeta med storleksskillnad för att skapa hierarkier, se då till att dessa inte ligger för nära varandra då det är viktigt att kontrasten är tydlig.
 • I det tredje exemplet används onödigt mycket vikter och storlekar. Detta skapar en otydlig hierarki. Välj att antingen arbeta med storlekar, viktning eller färg för att skapa en tydligare hierarki, se exempel under Do!

Kompletterande typsnitt

Times New Roman

Times New Roman är vårt brödtexttypsnitt och används för längre texter. Lämplig storlek för brödtext är 9–12 punkter.

Arial

Arial används i rubrik och sidhuvud i kontorsmallar. Lämplig storlek är 10 punkter och uppåt. Det ska också användas i tabeller och diagram i både digitalt och tryckt material.

Webb typsnitt

På webben används Stockholm Type Bold och Stockholm Type Regular på övergripande rubriknivå. För brödtext används Verdana.

Läs om typsnitt för webb i vår webbmanual.

Uppdaterad